ФОСБЕЛ 80 ВГ

ФОСБЕЛ 80 ВГ
ФОСБЕЛ 80 ВГ

Системен Фунгицид

Категория: Фунгициди Производител: Пробелте
Моля, първо изберете разновидност.
1,00 лв. Запитване
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
Запитване
 • Безплатна Доставка над 200лв. 
 • Екип от Експерти на ваше разположение
 • Минимален Карантинен срок
 • Индивидуални Схеми за РЗ и хранене. 

Системен Фугицид Фосбел 80 ВГ

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лоза Мана 75 - 330 г/дка

Внася се преди цъфтеж-след цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 4
 • Вода л/дка мин/макс - 30-110 л/дка

Да се спазва закона за пчеларството

28 дни
Круша Фитофторно гниене 200 - 360 г/дка

1-во приложение - април преди цъфтеж;
2-ро-юли;
3-то септември

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Вода л/дка мин/макс - 80-120 л/дка
 • Да се спазва закона за пчеларството 
15 дни
Ябълка Фитофторно гниене 200 - 360 г/дка

1-во приложение - април преди цъфтеж;
2-ро-юли;
3-то септември

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Вода л/дка мин/макс - 80-120 л/дка
 • Да се спазва закона за пчеларството 
15 дни

Активно вещество: Фосетил Алуминий - 800 г/кг

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: ФОСБЕЛ 80 ВГ е системен фунгицид, чиято ефикасност е гарантирана и от неговата голяма мобилност в растенията. Прониква бързо в растителните тъкани, поради което няма рискове от измиване. Придвижва се като низходящо, така и възходящо в растенията, което позволява защита и на листата, които са се образували след третирането.

РАЗРЕШЕН ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА със Заповед № РД11-2552/29.11.2017 г. на изпълнителния директор на БАБФ и Разрешение № 01530-ПРЗ 1/07.12.2017 г.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора професионална – за употреба от лица със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца
Р261 Да се избягва вдишването на прах/пари/газ/мъгла/изпарения/српей
P262 Избягвайте контакт с очите,кожата или попадане върху дрехите
Р270 Да не се яде, пие и пуши при употреба на продукта
P401 Да се съхранява надалече от храни, напитки и фуражи

Срещу Phytophtora spp (фитофторно гниене) да се извърша листно пръскане (максимум 3 третирания за година) с доза от 250-300 г/100 л вода (250 - 450г/дка). Първото третиране трябва да бъде извършено през пролетта във фаза „началото на цъфтеж“, второто през юли и третото през октомври/ноември. В случай на отслабени от болестта растения, чиито листа не са в състояние да абсорбират добре фунгицида, е подходящо листните пръскания да се допълнят полаганията с „четка” от същата суспензия по заразените участъци на стъблото и на клоните с доза 250-300 г/х100 л вода.

Винени лозя: срещу Plasmopara viticola (мана по лозата) извършете максимум 4 третирания на година с доза от 250-300 г/100 л вода (75 – 330 г/дка). Започнете третиранията преди цъфтежа и ги продължете през интервали от 10-14 дни в зависимост от климатичните условия и степента на развитие на болестта. С цел да осигурите по-добра защита на гроздовете, добре е да използвате ФОСБЕЛ 80 ВГ с други фунгициди (напр. Хелиосуфр, Рейм Золфо+, Фитосев) при следващите нападения по време на цъфтежа или при наличие на благоприятни условия за развитие на болестта.

Ябълки и круши: срещу Phytophtora spp (фитофторно гниене) извършете максимум 3 третирания за година с доза 250-300 г/100 л вода. Първото третиране да се извърши през април, второто през юли и третото през септември/октомври. Карантинен период: прекратете третиранията 28 дни за винените лозя, ябълките и круште.

Фосбел 80 ВГ ефикасен основно срещу гъбите от клас Oomycetes (Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Pseudoperonospora).

СМЕСИМОСТ
Продуктът е съвместим с продукти, чиито химически състав е на основата на манкозеб под формата на водонамокрим прах. Не е съвместим с продукти , които съдържат двувалентна мед. Продуктът трябва да се приложи поне една седмица след третиране с минерални масла.

Продуктът не трябва да се смесва с листни торове, съдържащи азот. Предупреждение: в случай на смес с други продукти трябва да се спази най-дългия карантинен период. Освен това трябва да се спазват предпазните мерки, предписани за най-токсичния продукт. В случай на отравяне, информирайте лекаря за използваната смес. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Напълнете половината от необходимия обем вода в резервоара на пръскачката. Добавете точното количество Хелиосол и след това Фосбел 80 ВГ към водата в резервоара, като се съобрази с площта на културата, която ще се третира. Разбъркайте енергично, за да се осигури хомогенна смес. Долейте останалото количество вода. Разбъркването трябва да продължи и по време на пръскане. В края на третирането е необходимо да се измие оборудването внимателно, като се отстранят всички следи от продукта.

РАБОТА С ПРОДУКТА:
С продукта да се борави в съответствие с изискванията на добрата промишлена хигиена и процедурите за безопасност.

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки, в сухи, хладни, проветриви и заключващи се складови помещения за продукти за растителна защита, отделно от фунгициди и инсектициди. Да се съхранява далеч от храни, напитки, фуражи и торове. В складовите помещения да не се допускат неоторизирани лица.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ: Почистете с метла и лопата или други средства и съхранявайте в контейнери за повторно използване (за предпочитане) или обезвреждане. Мерки за опазване на околната среда: Избягвайте разливане във водна среда, тъй като съдържа вещества, потенциално опасни за нея. Съхранявайте абсорбирания продукт в херметически затворени съдове. В случай на сериозен разлив във водна среда да се уведомят компетентните органи.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР
Продуктът не е запалим при нормални условия на съхранение, манипулиране и използване. В случай на възпламеняване, в резултат на неправилно манипулиране, съхранение или употреба за предпочитане използвайте поливалентни прахови пожарогасители (ABC прах). Не се препоръчва да се използва вода от чешмата като пожарогасителен агент. Опасни продукти при разлагане от топлина: В резултат на горенето и термична реакция разлагане се образуват вторични продукти, които може да са силно токсични и следователно, може да представляват сериозен риск за здравето. 

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ
Съдържанието на опаковките да се изсипва напълно в резервоара на пръскачката. Празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба. Да не се използва повторно празната опаковка за никакви други цели, а този материал и неговата опаковка да се депонират в пунктовете за събиране на опасни отпадъци. Да не се замърсяват водни площи, канали или канавки с използваните опаковки.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ВНИМАНИЕ: Да се използва изключително за употребите и при условията посочени в този етикет. Този, който използва продукта е отговорен за евентуални щети произтичащи от несвойствена употреба на препарата. Спазването на всички указания съдържащи се в настоящия етикет е съществено условие за осигуряване на ефикасност на третирането и за избягване на нанасянето на щети на растения, хора и животни.

ФОСБЕЛ 80 ВГ

ФОСБЕЛ 80 ВГ

1,00 лв. Запитване
Стара цена:
Спестяваш:
Запитване
Няма наличност
Сравнение на продукти