УВЕДОМЛЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

 

от „Био Амити“ ООД – гр. Благоевград,

ЕИК 203334498

седалище и адрес на управление : пк 2700 гр. Благоевград, ж.к.“Ален мак“, ул.“Астра“ №3

лице управляващо/представляващо дружеството :Смилен Николов Смиленов и Здравка Димитрова Смиленова

Лице за контакти:Михайл Божанин, GSM 0888683848, е-mail -m_bojanin@abv.bg

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС , ДВ,бр.25/2003г., изм.и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно намерение за преустройство и промяна на предназначението от „Цех за производство на безалкохолни напитки, консерви и офиси“в УПИ – VII-30, кв.6, по плана на Стопански двор, Струмско, гр.Благоевград в“Склад за съхранение и търговия с продукти за растителна защита и цех за преопаковане на продукти за растителна защита“.

4. Местоположение:УПИ – VII-30, кв.6, по плана на Стопански двор, Струмско, гр.Благоевград,площ – 860 кв.м.

Моля, за Вашите писмени мнения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона в която попада УПИ – VII-30, кв.6, по плана на Стопански двор, Струмско, гр.Благоевград, на адрес пк 2700 гр. Благоевград, ж.к.“Ален мак“, ул.“Астра“ №3 - Смилен Николов Смиленов и Здравка Димитрова Смиленова в срок до 10.02.2019г.

                                                                                                                  

Дата 29.01.2019г.

Пълният документ, може да изтеглите оттук в PDF