Категории

Въглеродно (регенеративно) земеделие

Въглеродно (регенеративно) земеделие

регенерация на почвата са включени в множество програми, които са част от Общата селско стопанска политика и ще бъдат подпомагани по различни земеделски програми.
Въглеродно (регенеративно) земеделие Изображение

Може ли въглеродното земеделие да донесе допълнителни приходи? Отговорът е ДА!
Добре е да отбележим, че прилагането на принципите на въглеродно земеделие не отнема допълнителни средства ,усилия , нито води до намаляване на добивите. Практиките за регенерация на почвата са включени в множество програми, които са част от Общата селско стопанска политика и ще бъдат подпомагани по различни земеделски програми. Министерството на земеделието ще отпуска все повече субсидии, за да поощри развитието на земеделските стопани в тази насока.  Освен това на 30 ноември 2022 г. Европейската Комисия взе кардинално решение за сертифициране на първата доброволна въглеродна европейска програма. В момента в Европа действат схемите за търговия с въглеродни емисии, които са част от задължителния пазар.

 В България  са въведени и на пазара съществуват така наречените въглеродни кредити и калкулатори , с които да може по категоричен начин да се отчете точното количество секвестиран въглерод в почвата“ Съществува свободен пазар на въглеродни кредити (компенсации). Той работи по ясни регламенти. Има контролиращи организации, които валидират програми и верифицират въглеродни сертификати вече и у нас. Цената на една въглеродна емисия варират значително. Роля на държавата разбира се е да не се стигне до спекулация

Трудностите, които изскачат на първа линия е стандартизацията  и методите за наблюдение, контрол,докладване и проверка, за да се осигури ясна и надеждна рамка за въглеродно земеделие; Това коя култура колко въглерод може да секвестира в почвата, в кои географски ширини, и при какви методи на отглеждане, е единствено и само доказуемо след направата на задълбочен лабораторен анализ на химични и биологични показатели в акредитирана лаборатория. И това е строго индивидуално за всяко едно поле и стопанство. Въпреки всичко спазвайки добрите земеделски практики, има огромен потенциал да се натрупа голямо количество въглерод в почвата. С определени насоки и агрономски препоръки секвестирането му може да се ускори.

Принципи на въглеродното земеделие:

  • Много важна е минималната обработка на  почвата. Почвените обработки нарушават физичните характеристики на почвата, в която се развиват  всички тези живи организми. Те разрушават естествената структура и механично прекъсват живота на множество организми, отговорни за кръговрата на въглерода и хранителните вещества за които говорихме.
  • Използване на покривни култури е следваща земеделска практика за регенерация на почвата. Тя не трябва да се оставя на гола угар. Покривните култури пазят почвата като щит, намаляват изпарението на водата, предпазват я от водна и ветрова ерозия . Освен това живите корени и растенията допринасят за кръговрата на хранителните вечества и задържането на въглерода в почвата.
  • Поликултуриeто е третия принцип на въглеродното земеделие . То се отнася до разнообразието от различни видове в дадено поле. В природата няма монокултурие. Една единствена култура не е достатъчна да доведе до постигане на почвенбаланс Това е така защото всяко различно растение или жив организъм има своята собствена роля и, и принос за  постигането на иделаната структура и плодородие на почвата.
  • Интегрирането на животни в полетата, също е земеделска пратика , която носи своя принос към задържането и увеличаване на въглерода в почвата. Селскостопанските животни наторяват и обогатяват почвата с естествени ексудати, които се съдържат в чревният им тракт.
  • Намаляване на химията до минимум и използване на живи, микробиални и органични торове също е задължително. Всички синтетични вещества, които вкарваме в почвата,като пестициди и торове, нарушават  биологичният и химичният й състав  и водят до намаляване на качествата й в дългосрочен план .  Химията убива не само вредните , но и голяма част целевите, полезни МО в почвата, затова , нарушава баланса й съответно нейното плодородие и запасеност. Затова е добре да бъдат минимизирани за сметка на използването на естествени органични и микробиални торове, както и щадящи биологични пестициди. Прилагането на торове с органично съдържание като БиоАзото,, които освен азот в органична форма, съдържат и въглерод, ще подпомогне действието на МО и освен в помощ на растенията ще се окаже в помощ на почвата!

Вижте нашите продукти за въглеродно земеделие:

Сравнение на продукти