Категории

Отглеждане на картофи

Отглеждане на картофи

Схема за картофи: Ризоктония, краста, Нематода, Телен червей, колорадски бръмбар, Картофен молец, Нощенка, мана, картофена мана,Хранене и торене
Отглеждане на картофи Изображение

Схема третиране на картофи:

Изисквания на картофите спрямо климатичните условия:

Картофите са култура на прохладния климат. Кълнителен процес е налице при 7-18 С. Оптимални температури за него  са 18-20 С. Клубенообразуването протича най – интензивно при 17-19 С на почвата (21-25 С на въздуха). Температурите над 300 С блокират почти изцяло фотосинтезата, което води до спиране на клубенообразуването и нарастването на формираните вече клубени.Картофите са светлолюбиво растение. Фотосинтезата при тях протича най-интензивно когато светлината е 50 000 лукса, а температурата е 20С.

 Картофите са взискателни към почвената и въздушна влажност. За да синтезират единица сухо вещество са необходими средно 400-550 единици вода, в зависимост от температурните и други условия. Нуждите на културата се задоволяват напълно при влажност на почвата 75-80 % от ППВ по време на цъфтежа, съвпадащ с най-интензивното образуване и нарастване на клубените, и 60-65 % от ППВ по време на отлагането на скорбялата (4- ти период от растежа и развитието).
Картофите най-добре от всички полски култури са способни да използват влагата от въздуха с помощта на листата.
Много високата почвена и въздушна влажност стимулира развитието на гъбните болести, клубените загниват, а стъблата прерастват и полягат.

Място в Сеитбооборота на картофите:

За картофите подходящи предшественици са всички култури, които оставят почвата чиста от плевели, с изключение на културите от същото семейство - домати, пипер и др. Най-често се засаждат след зимни житни. В зеленчукови сеитбообръщения, добри предшественици за тях са зелето, лукът, грахът, фасулът, кореноплодните зеленчуци и др. Поради недостатъчно обработваема земя често се налага картофите да се отглеждат в специални сеитбообръщения, в които вземат високо процентно участие. Картофите могат да се отглеждат по 2-3 години на едно място, ако са предназначени за консумация и сортовете не са чувствителни на нематодата. За такива посеви се полагат повече грижи - торят се с оборски тор, води се борба срещу плевелите и навреме се вземат мерки срещу нападение от болести и неприятели. Семепроизводствените посеви не трябва да се отглеждат след себе си. Картофите са добър предшественик за много култури.

През 2022 г ще бъдат отпускани до 1020 лв за хектар

До 16 май 2022 г ДФ „Земеделие“ ще приема заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“. Целта на помощта е ограничаването на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите .

Горди сме, че нашият продукт натуралис е включен в националалната програма за подпомагане. Продуктът е регистриран за борба с теления червей, а по данни на фирмата производител помага и с контрола на колорадския бръмбар.

Основни неприятели и болести:

 • Мана по картофите
 • Черни листни петна по картофите
 • Краста по картофите
 • Черно краче по картофите
 • Бактериално меко гниене
 • Картофен листозавиващ вирус

Неприятели:

 • Колорадски бръмбар
 • Телен червей
 • Майски, юнско бръмбар
 • Попово прасе
 • Голи охлюви

Следвайки тази технологична карта за отглеждане на картофи ще бъдете защитени от важните икономически болести като: Ризоктониясребриста краста, Картофена манаНематода, Телен червей, зимуващи форми на колорадски бръмбар, Картофен молец, Нощенка, мана,  също така основно торене с НПК,  азот, фосфор, калий, Абиотичен стрес, листни торове, азотофиксиращи бактерии, за повече цъфтеж, за наедряване на картофите. Пълна програма с растителна защита срещу болести, насекоми и торене при картофите. 

За изготвяне на схема за отглеждане на картофи, съобразена точно с вашите специфики моля попълнете формата!

Това е препоръчителна програма от необходими мероприятия и дали ще се приложи изцяло или частично зависи от условията. Към всеки клиент се подхожда индивидуално и се прави програма според необходимостта.

 

За изготвяне на схема за отглеждане на картофи, съобразена точно с вашите специфики моля попълнете формата!

Сравнение на продукти