22 яну, 2018

Опит проведен за установяване на контрола на ябълков червей (Cydia pomonella L.) с вирусния продукт Мадекс Топ

Опитът е проведен близо до село Величково - област Пазарджик

Фигура 1. Общ поглед върху новия опит, проведен в село Величково, област Пазарджик

Фигура 1. Общ поглед върху новия опит, проведен в село Величково, област Пазарджик

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ


Опитна овощна градина


Опитната овощна градина, създадена през 2010 г. край село Величково, област Пазарджик, Южна Централна България, заема площ от 2,15 ха. През 2017 г. беше проведено проучването, използвайки вирусния продукт Madex Top, насочено предимно към оценка на ефикасността на този продукт в орехова градина, регистрирана като биологично производство в България.

Мадекс Топ- вирусен продукт. Мадекс-Топ (ABC-V15) е препарат, съдържащ гранулозен вирус от ябълков червей (CpGV) в състав от 3,103 вирусни частици на литър, произведен от Андермат Биоконтрол АГ, Гросдитвил, Швейцария. Препоръчва се използването на пълна доза от 100 ml на хектар (3·1013 вирусни частици на хектар). Датите на третиране с този вирусен продукт са изброени в таблица 1.

„Мадекс Топ" е прилаган на интервали от 12 до 17 дни, в зависимост от броя на слънчевите дни. Три третирания срещу първото поколение с пълна доза от 100 мл на хектар бяха приложени на 19 май, 31 май и 18 юни. Срещу второто поколение Мадекс Топ беше приложен на 15 юли, 29 юли, 15 август. В допълнение 1 път месечно беше добавена нова формула на CM MEC (микрокапсулирани феромони за ябълков червей Cydia pomonella L.) за намаляване на броя на третирането.

Феромонов капан за следене летежа на ябълковия червей

Феромонов капан за следене летежа на ябълковия червей

Увредени орехи от Cydia pomonella L.Увредени орехи от Cydia pomonella L.

Увредени орехи от Cydia pomonella L.

Третиранията с Мадекс Топ в опитната градина са представени в таблица 1

Таблица 1.          Третирания с Мадекс Топ, приложени в опитния участък по време на целия сезон 2017

Дата

Опитен участък Мадекс

 

Първо поколение

19 май

Мадекс Топ – 100 мл/ха + CM MEC

31 май

   Мадекс Топ – 100 мл/ха

18 юни

   Мадекс Топ – 100 мл/ха+ CM MEC

second generation

15 юли

Мадекс Топ – 100 мл/ха +CM MEC

29 юли

   Мадекс Топ – 100 мл/ха

15 август

Мадекс Топ – 100 мл/ха + CM MEC

За справка е използвана друга орехова градина с 1,5 площ. По време на сезона са извършени осем третирания с инсектициди.

Третиранията с инсектициди в конвенционално третираната (референтна) овощна градина са представени в таблица 2.

Таблица 2.  Третирания, извършени в референтната орехова градина по време на сезон 2017

Дата

Използвани инсектициди

Дата

Използвани инсектициди

19 май

chlorpyrifos ethyl

11 юли

rynaxypir

30 май

cipermetrin + chlorpyrifos-ethyl

25 юли

rynaxypyr

5 юни

chlorpyrifos ethyl

15 август

chlorpyrifos ethyl

30 юни

cipermetrin + chlorpyrifos-ethyl + diflubenzuron

1 септ.

cipermetrin

 

За контрол е послужила нетретираната овощна градина.

РЕЗУЛТАТИ

През 2017 г. ябълковият молец, Cydia pomonella L., създава 2 поколения. Летежът на първото поколение в нашата опитна овощна градина започна на 30 април и продължи до четвъртата седмица на юни. Второто поколение започна в края на юни и продължи до последната седмица на август. Капанът улови 46 молци през сезона. В референтната овощна градина капаните уловиха 585 молци. Щетите в пробния участък са били нулеви по време на първото поколение и от 0,5% (по време на второто поколение в края на август) до 0,7% в началото на ноември. Процентът на увредените плодове остава доста под икономическия праг (1,5-2%) до края на сезона.

Фиг. 1. Динамика на полетите на Cydia pomonella L. в опитната орехова градина и еволюция на засегнатите плодове от Cydia pomonella L през 2017.

Фиг. 1. Динамика на полетите на Cydia pomonella L. в опитната орехова градина и еволюция на засегнатите плодове от Cydia pomonella L през 2017.

Фиг. 2. Динамика на полета на Cydia pomonella L. в референтната орехова градина.

Фиг. 2. Динамика на полета на Cydia pomonella L. в референтната орехова градина.

Резултатите показаха, че три третирания с Мадекс Топ срещу първото поколение и три срещу второ поколение ябълкови молци, ефективно контролират този вредител. През октомври размерът на щетите достигна 0.7% в експериментално третирания участък. В същото време степента на увреждане в референтната овощна градина, третирана 8 пъти с класически инсектициди, достигна 16.8%. Вероятно в тази градина вече има резистентност към някои използвани органофосфати. При нетретирания участък щетите са 21,4%

Представените резултати потвърждават, че Мадекс Топ е много ефективен биологичен инсектицид срещу първото и второто поколение ябълков молец в ореховите градини.

При конвенционалните овощни градини, включването на Мадекс Топ в програмата за защита, може да намали общия брой третирания, в частност и на химическите инсектициди.

Благодарности. Авторът е много благодарен на д-р Даниел Зинг и г-н Саймън Флейшли от компанията Андермат Биоконтрол АГ , Швейцария, за предоставянето на продуктите Мадекс Топ за целите на проучванията, както и за постоянното и ценно сътрудничество.

Проф. Д-р Х. Кутинкова

Декември 2017

Comments

Leave your comment