НАТУРАЛИС – Биологичен гъбен инсектицид

naturalis

Вид на формулацията: Суспензионен концентрат на маслена основа

Продуктът съдържа живи спори на гъбата Beauveria bassiana –щам 74040. Щамът е получен по естествен път. Не е генно модифициран.Продуктът е създаден за контрол на : различни видове насекоми и акари по овощни,зеленчукови култури ,ягоди, технически култури ,декоративни растения и др.

Разрешен за употреба в България: Разрешително №01402 ПРЗ /10.05.2016  на БАБХ

Карантинен срок: не се изисква

Категория на употреба: Втора професионална   употреба от лица над 18 години

Функция на ПРЗ:  Биологичен инсектицид

Активно вещество: Beauveria bassiana  2.3 X 107 живи спори/мл или 0.0185 г. коформуланти-растително масло

Препарат за растителна защита!
Преди употреба прочети внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда спазвайте указанията за употреба на продукта!

Механизъм на действие

Продуктът  действа основно при контакт.

Спира  яйцеснасянето при някой насекоми. Конидиите на гъбата се задържат за кутикулата на насекомите и акарите,покълват и проникват в  тялото  на гостоприемника като по този начин го обхващат изцяло. Смъртта се дължи на механичното проникване на мицела и последваща загуба на вода и хранителни вещества от жертвата,комбинирани с отделянето  на хидролитични  ензими.

Натуралис-контролира възрастните насекоми и акари, но особено  силно  е действието му върху яйцата и ларвите. Това значи, че насекомите трябва да се атакуват в началните стадии от тяхното развитие т.е. веднага след появата им. Действа срещу белокрилка, трипс, акари, листни въшки, крушова бълха, телени червеи.

Срок на годност: 1 година от датата на производство при стайна температура /20-250 С/ при  ниска температура и повече.

Токсичност: Продукта не е токсичен

Екотоксичност: не замърсявайте водата с продукта или неговата опаковка!!

Производител: CBC /Европа / Италия

тел.0362 365079

Представител: Амитица ООД

тел.0882557755

Схема на приложение

Начин на приложение

Използват се стандартни пръскачки. Продуктът се смесва с вода достатъчна за да покрие растението. Разклатете добре преди употреба.Бъркалката на пръскачката да работи през целия период на пръскане. За да се осигури правилната дисперсия на продукта във вода, напълнете пръскачката наполовина, сипете Натуралис и тогава
допълнете изцяло резервоара. Прилагайте след като е смесен добре с вода. Правят се 3-4 пръскания през сезона през интервал от 5-7 дни  В случай на силен валеж  пръскането да се повтори.

Смесимост

Може да се смесва с инсектициди включително с парафинови масла с цел да подобри контрола над вредителите.

Фитотоксичност

Като маслена емулсия  показва много добра толерантност към растенията. Продукта не е фитотоксичен

Съхранение

Натуралис съдържа живи спори и трябва да се внимава за  правилното съхранение на продукта.Съхранявайте на сухо и хладно място без пряка слънчева светлина.

За най-дълго съхранение може да се съхранява и в хладилник, а също така и при стайна температура.

Дозировка

Дозите за отделните култури и вредители  са посочени в приложението към етикета

Мерки за безопасност

Р 102 – Да се съхранява далеч от деца

Р 270 – Да не се яде , пие и пуши при употребата на този продукт

SP1 – не замърсявайте водата с продукта или негови опаковки

Микроорганизмите могат да предизвикат сенсибилизиращи реакции

Носете предпазно облекло със съответната свързана с това ЕО маркировка за защита срещу биологични агенти, както и ръкавици,като лично предпазно средство със съответната маркировка  и в съответствие с EN374

Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай на контакт с очите,веднага изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ

Дата на производство: 06.2016 г.
Партида  номер: 16007

Поръчка на био препарати
Био Компанията за Растителна Защита и торове